Ngcolosi!
Wena wakwaDlabazane,KaNgwane
KaNephu kaLamula
Nyawo zigezwa ngamazolo
Nina enivuka nixubhe ngelala
Shongololo
Wathi uyalithinta lahwaqabala
Ngabe siyakudla sesab'imilenzelenze
Nyawo zeshongololo kaziphumuli
Sigampu
Ngwane, ingwani ngwadi
Abayibone ngesond'ukuthi iwelile
Jali
Nina enilala nomunwe
Nivuke nikhwif'ilanga
Mmemezi kaHlangabeza
Ngcolosi!

Help complete these here