Madiba
Dimba, Duma
Mseleku
Phonsel 'obusuMajonjobela oThunga ligcwala lingethiwanga ligcwala ukuhlakanipha
Bohlela
Noncengwa
Wena owancengwa izintombi zathi,"sicela usishade Blose"
Chobile
Wena owachoba izintwala zenkosazana
Shinga
Akushinganga mina kwashinga isibongo!

Help complete these here