Ndosi
Nombedu
Khumbuza
Nkomo kayivuswa
Nkom’isengwa ilele
Wayisenga imile iyakhahlela
Squnga esihle esingahlalwa nyoni
Siqunga esizalela amasakabula Mkhokheleli owakhokhela isizwe ekugqilazweni
Dubandlela
Vico akagezanga
Obuye nensil'emfuleni
Ngob'ethembe ukugeza ngobisi
Magaye
Magaye ongangolwadle!

Help complete these here