Mgabadeli
Owagabadela izinkundla zwakwaBulawayo
Gadlela, Dwala
Mpembe, Mhlophe
Vezi, Dladla
Mhlophe, Nyazitha
Magalel'agoqe njengeshongololo!

Help complete these here