Mkhabela
Dinangwe
Bhelesi, Khweba
Malala nomunwe endunu
Avuke ancinde akhwife eMpumalanga
Abuye ancinde akhwife eNtshonalanga
Sikhaba esingangenkomo!

Help complete these here