Msomi
Gasa, Meyiwa
Thabela, Vezi
Nophacwa
Wena owaphica Umfazi kwasa ekuseni kwazekwa indaba
Onondabula zixuku zakoNdwandwe
Wena owehla ngomzungulu wasala wabola
Mndayi!

Help complete these here