Ndlovu
Boya benyathi, obusonga busombuluka
Mpongo kaZingelwayo
Nina bakwaNdlovuzidl'ekhaya, ngokweswel'abelusi
Zaze zeluswa intombi uDemazane
Nina bakwaKhumbul’amagwala
Nina bakwaDemazane Ntombazana
Nina bakwaS’hlangu sihle
Mthiyane
Ngokuthiy'amadoda emazibukweni
Nina bakwaMdubusi!

Help complete these here