Ngwane
Masumpa
Masenga sileka
Nduku Zinobulongwe
Zikhali ezingalingani nezamaxhegwana
Nina bakaSangweni elingawelwa abafokazana liwelwa izinkonjane zasemaNgwaneni
Sang'elibanzi elingavulwa abantukazana ngoba livalwe ngezihlangu zamadoda
Nina bakaMatiwane
Abaqhobosha ithole elintanga zimashumi
Ligwalagwala lakithi elimadolo abomvu!

Help complete these here