Samela
Thumbeza kamyeni
Ntombi zenda ngonyezi
Ezabafokazana zenda ngobumnyama
Mahlekwana
Nina enahlek'umuntu edlula ngendlela
Dlezi!

Help complete these here