Khathide
Masobode
Wena owasobodela udlubu nokhasi
Mgwaqo awedlul'esibayeni, ngoba kuvalwe ngamakhanda amadoda
Mbend'ebomvu enjengetolwane
Boya obuningi obungangenyathi
Mbokod'ebomvu kaMagayiza esunduza abeSuthu namaNdebele
Sicabha esihle esakhothwa izinyoni zakwaKhathide
Sombheshane
Makhunga, wena owakhunga izimbila emgedeni, zaphuma zingenamisila
Nanamuhla azinawo umsila ngesimanga sikaMaKhunga
Ndolwane
Magonondo!

Help complete these here