Mshibe
Madlanduna
Abadl'insikazi belambile
Ngoze ngikwenze owangenza khona
Nina eningawadl'amasi ningawanikiwe
Nesab'amas'ehla ngendololwane
Nina bakwaMashiza
Ndlwan'enhle
Sigencagenca mbaz'ebukhali
Malal'aqhamuke ngezansi
Zingwazi ezidla inyama abanye bedl'inyamazane
Mavel'enkomeni abanye bevel'ebantwini
Luthuli lwezinkomo
Mshibe kaNonopha
Mshibe kaMakhiph'inj'efukwini kuzalele yena
Donda!

Help complete these here