Zikhali
singamaQocwa
ooJojo
ooZikhali
ooTiyeka
ooMabombo
ooMbizana nooButsolo beentonga

Help complete these here