Ndaba
Gumede
Sibiya ngenkomo, abafokazana bebiya ngamahlahla
Nina bakwankom'isengelwa emaweni
Ingasengelw'esibayeni akuyon'eyakhona.
Gumede kaNdaba,umanyelela njengentombi iy'esokeni
Mkhananda owafinyelela kubalondolozi
Wemuka noGodokazi way'eMfolozi.
UHhiya kwabanani
Okwaphwekwa esendlini
Kwaze kwephulwa esendlini,engazange afe ukufudumala
Mgxebe!
Khathi!
Nina bakaSotobe kaMpangalala!

Help complete these here