Mboma kaMqhele
Mathula
Nzimase
Sdwaba esinembobo
Wena sango elingezantsi,lapho besa khona imilomo
Wena owangena nesikhuni emanzini sivutha, waphuma naso sivutha
Wena kaMboma os'hlahla samila edwaleni
Wena kaSoqhafuza, umlung'odla izinkobe
Wena nyoka eyacaca emthini ingenazinyawo
Inkomo esengelwa emeveni ngoba wayisengela ethungeni iyalikhahlela
Wena okhishwa ngenoni emgodini
Wena ophatha amakhosi uma esedukuzela
Wena owahlabana ngokwehlula izinyanga nezanuse
Wasuka lapho waxhoshiswa ngokaSenzangakhona, ngezinkomo zekhethelo
Wakhushulwa, awabanankosi, ngoba inkosi yakho kunguNodumehlezi kaMenzi
Mboma,wena wase Nkandla!

Help complete these here